Sv. Mikuláš v Mikulově

V neděli 3. prosince jsme v mikulovském pravoslavném chrámu svatého Mikuláše oslavili 20. výročí jeho vysvěcení. Mikulovský pravoslavný chrám je totiž zasvěcen tomuto slavnému biskupovi a církevnímu otci, který byl účastníkem prvního všeobecného církevního sněmu (v roce 325 v Nikáji). Společně s chrámovým výročím jsme pochopitelně slavili i letošní památku samotného sv. Mikuláše, patrona námořníků, rybářů a dětí. Ke zdejší oslavě tohoto významného svátku se připojili otcové prot. Mgr. Ing. Cristian Popescu z Brna a prot. Mgr. Svatopluk Konstantin Ryška z Dolních Kounic a také mnoho věřících, jak místních, tak z okolí. Ačkoli počasí bylo chladné, hřála nás modlitba, společný liturgický zpěv, a po bohoslužbě jsme se zahřáli i teplým svařeným vínem a čajem. Nezapomnělo se ani na děti, které byly dle tradice obdarovány sladkým perníkem. Poté jsme se z chrámu přesunuli ke společnému obědu do blízké restaurace, kde jsme naši mikulášskou oslavu završili srdečným společenstvím kolem prostřeného stolu. Letošní společná oslava svátku sv. Mikuláše byla vydařená a doufáme, že se u této příležitosti setkáme i příští rok.

 

 

Den válečných veteránů v Horní Lipové

Již po desáté si v naší obci připomínáme jeden z významných dnů světové historie – 11. 11. 1918, který je oficiálně slaven jako den ukončení 1. světové války a zároveň je vzpomínkovým dnem na účastníky všech válek. Tradičně konáme u památníku panychidu, kterou letos sloužil vladyka Izaiáš přesně v den výročí, v sobotu 11. listopadu. V takřka zimním počasí se nás shromáždilo okolo šedesáti lidí, kteří mají schopnost pamatovat na to, co je podstatné. V doprovodném kulturním vystoupení zazněly básně s vojenskou tématikou a také se četlo z memoárové knihy jednoho britského válečného zajatce, který byl na Jesenicku internován v době 2.světové války. Po hodině strávené u památníku jsme se přesunuli do Magacíny u Kovárny, kde místní hospodyně připravili svatomartinské menu s nezbytnou husou, novým vínem a slezským cukrovím. Zde jsme setrvali ještě asi dvě hodiny v přátelské atmosféře. Mezitím si vladyka prohlédl nově postavený pravoslavný chrám a památník v Horní Lipové a také se podíval na stav rekonstruované pronajaté kaple v Jeseníku.

 

Zasedání posvátného synodu

V úterý 14. listopadu 2017 se v Bratislavě konalo zasedání posvátného synodu Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku.

2017-11-14-synod-img_2710

Zúčastnili se Jeho Blaženost Rastislav, arcibiskup prešovský, metropolita českých zemí a Slovenska, Jeho Vysokopřeosvícenost Michal, arcibiskup pražský a českých zemí, Jeho Vysokopřeosvícenost Simeon, arcibiskup olomoucko-brněnský, Jeho Vysokopřeosvícenost Juraj, arcibiskup michalovsko-košický, Jeho Přeosvícenost Izaiáš, biskup šumperský, a tajemník posvátného synodu mitr. prot. Milan Gerka.

2017-11-14-synod-img_2709

Synod projednával aktuální otázky naší místní církve.
2017-11-14-synod-img_2711

 

Setkání duchovních jihlavského protopresbyterátu

Duchovní správcové církevních obcí jihlavského protopresbyterátu se sešli na schůzi, které se účastnil i vladyka Izaiáš. Do jihlavského okruhu kromě jihlavské farnosti patří církevní obce v Olbramovicích, v Třebíči, ve Znojmě a ve Žďáru (poslední jmenovaná je nyní duchovně spravovaná z Brna). Za každou farnost přednesl její kněz zprávu ohledně života a stavu obce, o akcích, které se v obci pořádají, i o stavu majetku. Všechny tyto obce jsou živé a prosperují. Součástí schůze byla i diskuse nad naším církevním a bohoslužebným životem. Vladyka nám sdělil některé novinky týkající se eparchie a celocírkevního života. Setkání proběhlo v přátelské neformální atmosféře v jihlavském farním “archondariku” nad stolem s uchystaným pohoštěním. Děkujeme vladykovi za návštěvu. Všem duchovním děkuji za účast a za vše, co pro život a zvelebování jim svěřených obcí konají.

prot. Jan Baudiš, jihlavský okružní protopresbyter

protopresb-jihlava-2017_img_6049

Svěcení nového prestolu v chrámu v Ostravě – Michálkovicích

18. listopadu 2017 byl v chrámu Narození přesvaté Bohorodice posvěcen nový prestol. Obřad svěcení vykonal vladyka Izaiáš za přítomnosti kněží z ostravského arciděkanátu. Církevní obec v Ostravě – Michálkovicích má tedy ve svém farním chrámu opět důstojný oltář k přinášení nekrvavé oběti chleba a vína, které sestupující Svatý Duch proměňuje na přesvaté Tělo a drahocennou Krev našeho Pána k přijímání věrným pravoslavným křesťanům.

 

 

Zamyšlení k svátku sv. Rostislava

Na osobním weblogu Ambon je článek napsaný ke světecké památce knížete Rostislava Moravského, který proslul svým listem do Byzance:

„Náš lid se odřekl pohanství a drží se křesťanského zákona, ale nemáme takového učitele, který by nám vyložil v našem jazyku pravou křesťanskou víru, aby i jiné země, pozorujíce to, nás napodobily. Tak nám, vladaři, takového biskupa a učitele pošli, neboť od vás se vždy dobrý zákon šíří do všech krajů“.

A Byzanc odpověděla:

„Bůh, který si přeje, aby každý přišel k poznání pravdy a snažil se o vyšší stupeň dokonalosti, viděl tvou víru a snahu, a proto zjevil písmo pro váš národ. Tím učinil nyní za našich let, co nebylo dáno leda v první léta, abyste i vy byli připočteni k velkým národům, které oslavují Boha svým jazykem. I poslali jsme ti toho, komu je Bůh zjevil, muže ctihodného a zbožného, velmi učeného a filosofa. Nuže, přijmi dar větší a vzácnější nad všecko zlato a stříbro i drahé kamení a pomíjivé bohatství, a hleď s ním rychle upevnit tu věc a veškerým srdcem hledej Boha a nezanedbávej spasení všech, ale vybízej všechny, aby nelenili, ale dali se na cestu pravdy, tak abys i ty, až je přivedeš svým úsilím k poznání pravého Boha, přijal za to odměnu i v tomto věku i v budoucím za všechny ty duše, které uvěří v Krista Boha našeho od nynějška až do skonání (světa), a abys po sobě zanechal památku příštím pokolením podobně jako veliký císař Konstantin!“

Po 1150 letech přivezl představitel místní pravoslavné církve symbolickou repliku Rostislavova listu do staroslavné Konstantinopole.

 

Diákonská chirotonie v Olomouci

V neděli 15. října byl v olomoucké katedrále na diákona vysvěcen Rafael Moravský. Chirotonii vykonal vikární biskup naší eparchie vladyka Izaiáš.

Novému diákonovi i jeho mátušce  přejeme, aby je provázelo Boží požehnání a kráčeli svorně cestou duchovenské služby, jak se líbí našemu Pánu a veleknězi Ježíši Kristu, jemuž všichni při Jeho službě jen přisluhujeme.

Mnohá léta!

Aktualizovaná fotogalerie:

 

 

Bohoslužebný život v Opatově

V městečku Opatov u Třebíče máme pravoslavný kostelík postavený v předválečném období zásluhou prot. Josefa Leixnera. Časy největší slávy této církevní obce jsou zřejmě už jen dávnou minulostí, která se patrně nevrátí. Pamětníci vyprávěli, jak se zde na svátky scházelo tolik věřících, že se do chrámu všichni nevešli a někteří stáli na trávě před chrámovými vraty. V současnosti je tato církevní obce téměř vymřelá. Přesto však sem dojíždíme sloužit v chrámu pravidelné liturgie, aby chrám žil. Dle pravoslavného cítění je chrám, který byl vysvěcen a sloužily se zde božské liturgie, cosi jako živá bytost – resp. střeží ho až do skončení světa andělé, kteří na tomto místě dále konají svou službu. (Pravoslavná dějinná zkušenost zná řadu případů ve světě, kdy byla lidem tato tajemná duchovní realita zjevena.) A kromě toho nikdy nevíme, nepovolá-li si tento Boží stánek nové věřící. Za dobu své služby jsem už zažil několik případů našich chrámů, které z důvodu úplného či blížícího se zániku církevní obce čelily hrozbě definitivního uzavření (Tábor, Lanškroun a další); dnes jsou plné věřících a mají své duchovní správce.

Ačkoliv se administrativně jedná o filiálku církevní obce v Třebíči, věci se vyvinuly tak, že sem jezdíme sloužit z Jihlavy. V předem ohlášených sobotách nás přijíždí malá skupinka a většinou přijdou jeden či dva opatovští věřící. Začátkem tohoto století se podařilo zajistit ve třech etapách generální opravu staré střechy, takže kostelík je stavebně připraven vydržet v dobrém stavu do dalších dob. (Viz o tom něco na webu opravy opatovského chrámu.)

Co se zde bude dít v budoucnosti, ví jen Bůh. Zatím chrám žije pravidelnými bohoslužbami, káže se zde slovo Boží, lidé se tu modlí, přináší se nekrvavá oběť, vzdávají se Bohu díky.

Zvláštní kapitolou zdejšího chrámového života byla odjakživa poutní bohoslužba. Kostelík je zasvěcen svatým spravedlivým rodičům Jáchymovi a Anně, a v Opatově je zvykem oslavovat chrámový svátek uprostřed léta na sv. Annu. V tento den zažívá náš kostelík nejhojnější účast za celý rok. Z Opatova přijdou všichni pravoslavní, kteří zde ještě jsou, a případně i jejich letní hosté. Z Jihlavy organizujeme návštěvu našich jihlavských věřících (někteří věřící sem každoročně přijíždějí až z Kutné Hory). Je to za daných okolností skutečný svátek tohoto chrámu, který se v tento den alespoň částečně zaplní věřícími. Po slavnostní liturgii pořádáme pro všechny účastníky agapé – rozložíme skládací stoly a lavice na trávníku vedle chrámu, ženy prostřou dovezené pohoštění, a tak ještě hodinku sedíme a rozmlouváme.

Ohlédnutí za letošní poutní bohoslužbou v Opatově

Stránka opatovské pravoslavné farnosti

Stránka archivu opatovské farnosti

 

 

 

Dvě návštěvy vladyky Izaiáše ve slezském pohraničí

V posledních týdnech, přesněji 12.8. (Horní Lipová) a 7.10. (Osoblaha), navštívil biskup šumperský Izaiáš dvě malé farnosti na okrajích naší eparchie.

Letní návštěvu zahájil vladyka archijerejskou svatou liturgií v chrámu Proměnění Páně a sv. Nektaria Eginského v lázeňské obci Lipová. Moderní prosvětlený modlitební prostor pojal asi dvacítku věřících, kteří v době prázdnin a dovolených chtěli poznat svého mladého pastýře. Velmi pokojná bohoslužba v krásném sobotním jitru znamenala velké povzbuzení pro naši misijní farnost. Zvláště mladí polští pravoslavní účastníci liturgie byli zaujati jednoduchou bohoslužbou slouženou v češtině podle sborníku vladyky Gorazda (od té doby jsou pravidelnými příchozími na naše bohoslužby). Po skončení obřadu jsme přijali pozvání do penzionu Kovárna, kde nás čekalo obědní pohoštění v jedné z nejlepších restaurací Olomouckého kraje. Vladykovi byli postupně představeni všichni přítomní věřící, kteří spolu s ním hodnotně strávili část odpoledne.

Druhá návštěva, tentokrát již v podzimním čase, se uskutečnila v malém, dnes takřka zapomenutém městečku Osoblaha, kde se zatím nepřetržitě pohybují pravoslavní již 70 let. Hřbitovní chrám sv. Mikuláše slouží pro bohoslužby celých 300 let a má svoji neopakovatelnou historickou atmosféru. Radost by bylo snad to správné slovo pro to, co pocítila skupina šestnácti “posledních” volyňských Čechů při svaté liturgii. Souhra při plné liturgii mezi biskupem, diákonem a knězem nám ozřejmila pravdivost známého výroku, pocházejícího z prvokřesťanské doby (sv. Ignatios Antiochijský): „Kde je biskup, tam je i církev.“ Závěrečný zpěv mnoholetí nás vynesl z chrámu do nedaleké školy, kde členka naší obce p. Lányová (profesionální kuchařka) připravila skvostné pohoštění o několika chodech. Opět jsme se všichni vladykovi představili, aby poznal příběhy jednotlivých lidí. Potom se vzpomínalo na staré časy a vůbec nikomu se nechtělo z družného společenství odejít.

Velice děkujeme za obě návštěvy v našich – o duchovní život bojujících – farnostech, které mají potěšení z toho, že biskupům na nich záleží a že oceňují tyto pohraniční modlitební “majáky”.

Prot. Josef Libor Kratochvíla

Bohoslužba a setkání v Horní Lipové

Bohoslužba a setkání v Osoblaze

 

 

Pohřeb v monastýru sv. Jova Počájevského

10. října se vladyka Izaiáš zúčastnil pohřebních obřadů v monastýru sv. Jova Počájevského v německém Mnichově.

Otec igumen Evfimij zesnul v Pánu po dlouhé nemoci 5. října ve věku 64 let.

10igumenevfimylogvinovfuneral»Bohoslužba v den pohřbu začala jako obvykle ve 4 hodiny ráno (půlnočnicí a jitřní). Od 6,30 hod. začala zádušní svatá liturgie, kterou vedl arcibiskup Marek Berlínský a celého Německa. Spolusloužil biskup Izaiáš Šumperský, který se s otcem Evfimijem znal. Při bohoslužbě se modlil také arcibiskup stuttgartský Agapit. Po liturgii bylo tělo zesnulého otce neseno kolem monastýru. Arcibiskup Marek přečetl rozhřešující modlitbu. Tělo bylo posléze při krátké zádušní bohoslužbě (litiji) uloženo do země.

Monastýr uspořádal pohoštění hostů, při kterém byly některými přítomnými vyprávěny vzpomínky na pochovaného otce. Zvláště byla připomenuta jeho pokora, mírnost a zároveň vzdělanost. Žil v monastýru 23 let a byl příkladným mnichem.« (Dle zprávy na website ROCOR)

Právě zesnulému igumenu Evfimiovi: Věčná paměť!

Film „Mučedník“ a fotogalérie z jubilea v Hrubé Vrbce

Dokument o svatém vladykovi Gorazdovi. Natočeno v Hrubé Vrbce v rámci cyklu Střípky z Moravského Slovácka.

Autoři: Mgr. Petr Gruber, historik, spisovatel a publicista; Růžena Prachařová.
Viz web Střípky z Moravského Slovácka

 

Ke shlédnutí i na stránce pravoslavných filmů: media.pravoslavi.cz/

Jako vzpomínku na gorazdovské jubileum v Hrubé Vrbce připojujeme ještě jednu fotogalérii, která do redakce našeho webu doputovala:

 (Foto: jer. Cyril Bočkarev)

 

Modlitba u ostatků sv. Ludmily

Brněnská ikona sv. Ludmily

Brněnská ikona sv. Ludmily

28. září v basilice sv. Jiří na Pražském hradě sloužilo duchovenstvo pražské eparchie akathist u ostatků svaté mučednice Ludmily, kněžny české. Čtení akathistu sv. Ludmile se zúčastnil i náš vladyka Izaiáš.

Článek o sv. Ludmile na orthodoxia.cz
Návrh české služby a akathistu (obsahuje reflexi života světice):
v PDF ke stažení

Foto ze sváteční služby na Hradě:

2017-09-28-ludmila-hrad-img00_2006_1

2017-09-28-ludmila-hrad-img000_2005_1

 

 

 

 

Zasedala eparchiální rada

Eparchiální rada Olomoucko-brněnské eparchie Pravoslavné církve v českých zemích (ER OBE) zasedala dne 14.9.2017 ve Vilémově

Prezence

Přítomní členové ER OBE:

vladyka Simeon, vladyka Izaiáš, prot. Ján Kačkoš, prot. Jozef Fejsak, prot. Jan Baudiš, prot. Ondřej Stehlík, Vlastimila Soukupová, s. Sofia Prusali, s. Soňa Cinegrová

hosté:
Perla Deckerová – Jarečná – tajemnice – přítomná
prot. Jan Langr – tajemník – nepřítomen – omluven
mitr. prot. Milan Horvát – kancléř ÚMR – nepřítomen – neomluven

Předseda konstatuje, že ER OBE je na tomto zasedání usnášení schopná

Usnesení ER č. 25 ze dne 14.9.2017

Jednání ER bylo zahájeno společnou modlitbou. Vl. Simeon pozdravil přítomné a zahájil jednání. V úvodu poděkoval všem, kteří se podíleli na organizaci výročí 75. let mučednictví sv. Gorazda. Dále se vl. Simeon věnoval otázkám ze života eparchie.

Usnesení č. I

Kontrola plnění úkolů:

Předseda konstatoval, že nejsou nesplněné úkoly z předchozích rad.

  • ER OBE bere na vědomí předloženou zprávu

PRO: 8                  PROTI: 0                            ZDRŽELO SE: 0                                   PŘIJATO

Usnesení č. II

Vl. Izaiáš předložil radě žádost od PCO Jeseník prot. Kratochvílu o schválení nákupu bytové jednotky 1+kk společně s žádostí o příspěvek ve výši 509 600,- na úhradu koupě a s ní spojených poplatků. Bytová jednotka bude sloužit pro potřebu církevní obce, hospodářský výnos bude použit na pokrytí provozních potřeb církevní obce. Příspěvek bude řádně vyúčtován. Předkladatel doporučuje schválení žádosti.

ER OBE:

  • bere na vědomí předloženou zprávu
  • schvaluje příspěvek na pořízení bytové jednotky ve výši 509 600,- Kč z fondu oprav a reprodukce majetku OBE
  • pověřuje ředitele ÚER podpisem smlouvy o poskytnutí příspěvku
  • v souladu s čl. 20 Ústavy Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku schvaluje kupní smlouvu o převodu podílu 660/10000 na nemovitosti pozemku parc. č. 1038 jehož součástí je i stavba rodinného domu č.p. 592 a pozemku parc. č. 1037 –ostatní plocha mezi Pravoslavnou církevní obcí v Jeseníku, se sídlem Horní Lipová 231, Lipová-Lázně 3, PSČ 790 63, IČ 73634620 a …………………………………….  za kupní cenu 490 000 Kč
  • pověřuje duchovního správce PCO v Jeseníku podpisem kupní smlouvy.

PRO: 8                  PROTI: 0                             ZDRŽELO SE: 0                                 PŘIJATO

Usnesení č. III.

Dopis určený metropolitovi Rastislavovi  od členů ER OBE :

Vaše Blaženstvo, vážený vladyko Rastislave, metropolito Pravoslavné
církve v českých zemích a na Slovensku,

Eparchiální rada Olomoucko-brněnské eparchie Pravoslavné církve v českých zemích se seznámila se skutečností, že jste udělil své požehnání prot. Nikolaji Popovovi, aby s Vámi sloužil ve Vaší eparchii. Zároveň víme, že jste obeznámen se skutečnosti, že tento kněz olomoucko-brněnské eparchie má od našeho eparchiálního biskupa Simeona zákaz služby. Tento zákaz byl udělen nikoliv kvůli jeho údajné podpoře prokázané posvátnému synodu, ale na základě jeho skandálního chování v místě jeho posledního působiště – především kvůli tomu, že vykradl svůj chrám, znesvětil prestol a vyvolal rozkol, nemluvě o jeho hrubém chování, které se nehodí k duchovní osobě. To vše jsou prokazatelné skutečnosti, na základě kterých je kanonicky zcela oprávněné udělení zákazu služby. Nechápeme, jak můžete takového kněze podporovat.

Považujeme z hlediska kanonického a církevního práva za nepřípustné, aby biskup cizí eparchie narušoval práva jiného eparchiálního biskupa a svým vměšováním do vnitřních věcí jiné eparchie vyvolával či podporoval rozkol v této eparchii. Je nám všem známo, že kněz, na něhož byl v jeho eparchii uvalen zákaz služby, nesmí být přijat v jiné eparchii.

Svou podporou vzbouřeným duchovním upevňujete jejich rozkolnou pozici a tím prakticky znemožňujete naplnění 6. článku konstantinopolské dohody. Důsledkem Vaší podpory je totiž jejich neochota se podřídit kanonické eparchiální správě. S lítostí a znepokojením konstatujeme, že na jedné straně naléháte na splnění tohoto bodu dohody, ale na straně druhé k tomu nejen nepřispíváte, ale vlastně to výše uvedeným skutkem (a dalšími tomu podobnými) znemožňujete.

Vaše Blaženstvo, dovolujeme si Vás zdvořile ale zároveň důrazně žádat, abyste ve vztahu k vnitřním záležitostem naší eparchie dodržoval posvátné kánony. Máme zájem na tom, aby byl v naší církvi obnoven pořádek, důvěra a láska, ale bez naplňování kanonických ustanovení, která jsou pro všechny pravoslavné hierarchy závazná, to není možné.

Věříme, že nás pochopíte a zdržíte se příště nekanonické podpory vzbouřených duchovních, čímž přispějete k tomu, aby byli ochotni se podřídit zdejší eparchiální správě.

S prosbou o Vaše modlitby

Členové eparchiální rady Olomoucko-brněnské eparchie Pravoslavné
církve v českých zemích.

PRO: 8                  PROTI: 0                            ZDRŽELO SE: 0                                  PŘIJATO

______________________________________________________________________________________

Eparchiální rada byla ukončena v 17:00 hod. společnou modlitbou.

Ve Vilémově dne 14.9. 2017

Zapsala: Bc. Perla Deckerová – Jarečná

Za správnost: + Izaiáš, biskup šumperský – ThDr. Igor Slaninka

…………………………….

+Simeon

Předseda eparchiální rady
olomoucko-brněnské eparchie
Pravoslavné církve v českých zemích
a na Slovensku

+ Izaiáš                                                                             ……………………………..

prot.  Ján Kačkoš                                                             ……………………………..

prot. Jozef Fejsak                                                             ……………………………..

prot. Jan Baudiš                                                               ……………………………..

prot. Ondřej Stehlík                                                        ……………………………..

sestra Vlastimila Soukupová                                         ……………………………..

sestra Soňa Cinegrová                                                   ……………………………..

sestra Sofia Prusali                                                         ……………………………..

 

2017-09-14-era

 

2017-09-14-erb

2017-09-14-erc

Zápis v PDF: 2017-09-14-er-zapis2